Písmo: normální / velké

Ceník služeb

Usnesení rady obce č. 21/2011 ze dne 04.10.2011, rozhodlo v bodě 145/2011 o zavedení poplatků za poskytování služeb v obecní knihovně takto:
 

Registrační poplatek čtenáře na jeden rok


Pracující dospělý

100,- Kč

Děti, studenti, senioři

50,- Kč


 

Upomínky


1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty)
Účtuje se bez předchozího písemného upozornění

20,-Kč

2. upomínka (31 dnů po 1. upomínce)

100,-Kč

3. upomínka (31 dnů po 2. upomínce)

Tato upomínka je zasílána pouze e-mailem

200,- Kč

Dostaví-li se čtenář po uplynutí 31 dnů od odeslání 3. upomínky do knihovny, hradí při této návštěvě bez dalšího upomínání

300,- Kč

Manipulační poplatek za nové knihovnické zpracování každého ztraceného nebo poškozeného díla

50,- Kč

Poškození čárového kódu v knize

20,- Kč


Zůstane-li upomínání uživatele bezvýsledné, bude na něm knihovna vymáhat vrácení vypůjčeného dokumentu včetně nákladů s tím spojených soudní cestou ve smyslu § 420 a následujícího Občanského zákoníku.

Uživatel je povinen oznámit ztrátu, nebo poškození dokumentu, ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady ztráty nebo poškození.

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat obstarání téhož díla ve stejném vydání, případně v jiném vydání nebo finanční náhradu. Při stanovení výše finanční náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době ztráty nebo poškození. Výjimečně může u vzácných děl požadovat reprografickou kopii včetně vazby. Uživatel uhradí knihovně také 50,- Kč za nové knihovnické zpracování každého ztraceného, nebo poškozeného díla.

Jestliže dílo, které uživatel žádá, není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání výpůjčku díla prostřednictví meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny podle platné vyhlášky o meziknihovní výpůjční službě.

Knihovna, která žádala o výpůjčku prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a uživatel, kterému bylo dílo půjčeno, jsou povinni zachovávat podmínky stanovené knihovnou, která dílo půjčila.
Uživatel potvrdí svým podpisem převzetí díla a dodrží výpůjční dobu stanovenou půjčující knihovnou. V případě nevyzvednutí dokumentu vyžádaného prostřednictvím MVS, hradí žádající čtenář náklady, které Obecní knihovně Líbeznice vznikly.