Písmo: normální / velké

Knihovní řád Obecní knihovny v Líbeznicích

 

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Obecní knihovny v Líbeznících

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných
ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména výpůjční, informační a meziknihovní služby.

2. Uživatelem knihovny se může stát každý, komu je vydána čtenářská legitimace.
Čtenářskou legitimaci vystaví knihovna na základě vyplněné přihlášky. Pravdivost údajů knihovna
ověří podle osobních dokladů žadatele (občanský průkaz). Případné změny bydliště či příjmení je
čtenář povinen oznámit knihovně. U uživatelů mladších 15 let podepíše přihlášku jejich zákonný
zástupce.

3. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 5 dokumentů.

4. Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc. Může být až třikrát prodloužena, požádá-li o to
uživatel před uplynutím výpůjční lhůty a nežádá-li dokument další uživatel.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení
dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.


5. Knihovna může některé dokumenty vyhradit k prezenčnímu studiu.

6. Poplatek za meziknihovní službu je podle aktuálních tarifů České pošty (poštovné a balné).

7. Uživatel je povinen vrátit dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese
odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu,
popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

8. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.

9. Poplatek za roční registraci čtenářského průkazu je v příloze Ceník služeb.

10. Jestliže uživatel nevrátí dokument ve stanovené době, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení.
Poplatky jsou uvedeny v příloze Ceník služeb.

 

11. Po třech upomínkách je vrácení vymáháno právní cestou se započtením všech vynaložených
nákladů. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytovaní všech
služeb.

12. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni
zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 

13. Vyjímky z Knihovního řádu povoluje knihovník.

 

 

14. Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha Ceník služeb.

Tento Knihovní řád projednala a schválila Rada obce Líbeznice na svém zasedání dne 22.3. 2017
a tímto dnem nabývá platnosti.