Písmo: normální / velké

Knihovní řád Obecní knihovny v Líbeznicích

1. Obecní knihovna slouží:
    a/ k půjčování knih a časopisů
    b/ získávání literatury z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
    c/ tvoření katalogu knih
    d/ zprostředkování informací a jejich poskytování (např. internetem)

2. Při první návštěvě knihovny je po ověření totožnosti čtenáře /s ohledem na ochranu osobních údajů/, je občanovi vystavena čtenářská legitimace, kterou je povinen při půjčování a vracení knih předložit. Čtenář se tím zavazuje, že bude zachovávat ustanovení výpůjčního řádu. Rovněž čtenář zaplatí roční poplatek odsouhlasený Obecním zastupitelstvem Líbeznice

3. Knihovna půjčuje knihy a časopisy na dobu jednoho měsíce. Po této době je možno výpůjční lhůtu prodloužit a to zejména u studijní literatury. Čtenář je povinen ohlásit knihovně požadavek o prodloužení výpůjční lhůty. 

4. V případě, že knihovna žádný výtisk nemá, hlavně v oboru naučné literatury, může se pokusit publikaci zajistit MVS. 

5. Pokud je žádaná knih půjčena, může čtenář požádat o záznam na její zadržení. 

6. Čtenář nesmí půjčovat knihy mimo svou rodinu, jestliže nedodrží výpůjční lhůtu, musí zaplatit poplatky za upomínky a jiné výlohy, které mohou vzniknout upomínáním. Nevrátí-li čtenář knihy ani po upomínání, může být vrácení knih vymáháno prostřednictvím OBECNÍHO ÚŘADU, případně může být podána žaloba u soudu. 

7. Čtenář je povinen udržovat knihy a jejich obaly v čistotě. Při ztrátě, nebo poškození knihy je povinen nahradit knihovně stejný výtisk, nebo zaplatit náhradu ve výši nákupní ceny. U poškozené knihy zaplatit náhradu za její opravu. Ztrátu jedné knihy /dílu/ vícesvazkového díla musí čtenář nahradit cenu celého díla. 

8. Knihovník má právo při opakovaném porušení knihovního řádu čtenáře z knihovny vyloučit. 


Schváleno na jednání ze dne 24.6.2002